vnChart Chứng khoán (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
es (0)
pt (0)
br (0)
mx (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
Free
Download

vnChart Chứng khoán

us fr jp cn es pt br mx de kr it ru nl

By Son Thuy Pham

vnchart Chứng khoán là ứng dụng chứng khoán cho thị trường chứng khoán Việt nam.

Chức năng:
- Quản lý danh mục
- Theo dõi nhóm cổ phiếu
- Lọc cổ phiếu theo các tiêu chí kỹ thuật
- Xem đồ thị, chỉ báo của từng mã cổ phiếu

Release Notes

12/05/2017 | Version : 1.03 | Size : 2.3 MB


Rankings

Categories :
#134 : Top Free Mac Applications [Finance]

Screenshots Mac OSX :

Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX

Category

Business , Finance


Supported Devices : Mac OS


From this dev.

StockCharts (Origin: Global Indices)
StockCharts (Origin: Global Indices)

Price : £1.49
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Stock Chart for iPad
Stock Chart for iPad

Price : £3.99
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
vnChart
vnChart

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Stock Chart lite
Stock Chart lite

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Bắt Chữ
Bắt Chữ

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham

To Discover

Bubble Shoot ►
Bubble Shoot ►

Price : Free

Mahjong 2
Mahjong 2

Price : Free

Burger
Burger

Price : Free

Solitaire Klondike
Solitaire Klondike

Price : Free

Spot The Differences - Find The Differences
Spot The Differences - Find The Differences

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps