vnChart Chứng khoán (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
es (0)
pt (0)
br (0)
mx (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
Free
Download

vnChart Chứng khoán

us fr jp cn es pt br mx de kr it ru nl

By Son Thuy Pham

vnchart Chứng khoán là ứng dụng chứng khoán cho thị trường chứng khoán Việt nam.

Chức năng:
- Quản lý danh mục
- Theo dõi nhóm cổ phiếu
- Lọc cổ phiếu theo các tiêu chí kỹ thuật
- Xem đồ thị, chỉ báo của từng mã cổ phiếu

Release Notes

12/05/2017 | Version : 1.03 | Size : 2.3 MB


Rankings

Categories :
#133 : Top Free Mac Applications [Finance]

Screenshots Mac OSX :

Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX

Category

Business , Finance


Supported Devices : Mac OS


From this dev.

Stock Chart for iPad
Stock Chart for iPad

Price : £3.99
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
vnChart
vnChart

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
StockChart
StockChart

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Bắt Chữ
Bắt Chữ

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Stockchart++: Alarm & Filter
Stockchart++: Alarm & Filter

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham

To Discover

Words MishMash
Words MishMash

Price : Free

Bubble Shooter Holiday
Bubble Shooter Holiday

Price : Free

Smash ►
Smash ►

Price : Free

Bowling Xmas
Bowling Xmas

Price : Free

Snakes and Apples
Snakes and Apples

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps