vnChart Chứng khoán (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
es (0)
pt (0)
br (0)
mx (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
Free
Download

vnChart Chứng khoán

us fr jp cn es pt br mx de kr it ru nl

By Son Thuy Pham

vnchart Chứng khoán là ứng dụng chứng khoán cho thị trường chứng khoán Việt nam.

Chức năng:
- Quản lý danh mục
- Theo dõi nhóm cổ phiếu
- Lọc cổ phiếu theo các tiêu chí kỹ thuật
- Xem đồ thị, chỉ báo của từng mã cổ phiếu

Release Notes

12/05/2017 | Version : 1.03 | Size : 2.3 MB


Rankings

Categories :
#135 : Top Free Mac Applications [Finance]

Screenshots Mac OSX :

Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX

Category

Business , Finance


Supported Devices : Mac OS


From this dev.

StockCharts (Origin: Global Indices)
StockCharts (Origin: Global Indices)

Price : £1.49
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
StockChart
StockChart

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Bắt Chữ
Bắt Chữ

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Bắt Chữ 2
Bắt Chữ 2

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Stockchart++ (for iphone6 & 6plus)
Stockchart++ (for iphone6 & 6plus)

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham

To Discover

Cupcakes
Cupcakes

Price : Free

Valentine Connect
Valentine Connect

Price : Free

Solitaire Collection (Multi Solitaires)
Solitaire Collection (Multi Solitaires)

Price : Free

Bubble Shoot ►
Bubble Shoot ►

Price : Free

Boats !
Boats !

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps