vnChart Chứng khoán (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
es (0)
pt (0)
br (0)
mx (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
us fr jp cn es pt br mx de kr it ru nl

Free
Download

vnChart Chứng khoán

By Son Thuy Pham
Supported Devices : Mac OS

Release Notes

12/05/2017 | Version : 1.03 | Size : 2.3 MB

Description

vnchart Chứng khoán là ứng dụng chứng khoán cho thị trường chứng khoán Việt nam.

Chức năng:
- Quản lý danh mục
- Theo dõi nhóm cổ phiếu
- Lọc cổ phiếu theo các tiêu chí kỹ thuật
- Xem đồ thị, chỉ báo của từng mã cổ phiếu

Rankings

Categories :
#127 : Top Free Mac Applications [Finance]

Screenshots Mac OSX :

Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX Screenshots Mac OSX

Category

Business , FinanceFrom this dev.

Stock Chart for iPad
Stock Chart for iPad

Price : £3.99
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
vnChart
vnChart

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Bắt Chữ
Bắt Chữ

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Bắt Chữ 2
Bắt Chữ 2

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham
Stockchart++ (for iphone6 & 6plus)
Stockchart++ (for iphone6 & 6plus)

Price : Free
Platform : iPhone/iPad
By Son Thuy Pham

To Discover

Ultimate Tic Tac Toe
Ultimate Tic Tac Toe

Price : Free

Bubble Shooter Holiday
Bubble Shooter Holiday

Price : Free

Bubble Blast Rescue 2
Bubble Blast Rescue 2

Price : Free

Bubble Blast Holiday
Bubble Blast Holiday

Price : Free

Pirates !
Pirates !

Price : FreeiPhone and iPad Apps

iPhone and iPad Games

Mac OS X Apps

Mac OS X Games

Back To Top

   Follow @FormidApps